Bijstand

artsenverzekering.be

Bijstand

 

Goed beschermd op reis met een reisverzekering!

 

Welke bijstand biedt de reisbijstandverzekering qua pechverhelping?

 

De bijstand aan voertuigen waarborgt pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig ten gevolge van panne of een ongeluk. Sommige overeenkomsten stellen ook een vervangingswagen ter beschikking. Die waarborgen zijn een aanvulling op uw verplichte verzekering BA-auto en op een omniumverzekering.

 

 

Welke bijstand biedt de reisbijstandverzekering aan personen?

 

In België kan uw bijstandverlener u voor u op reis vertrekt doeltreffend helpen door u gezondheids- of welzijnsinformatie te verstrekken. Wanneer zich tijdens een reis een geval van ziekte of een ongeval voordoet kan hij eveneens thuis bijstand verlenen tijdens en na een hospitalisatieperiode (hulp bij huishoudelijke taken, kinderopvang voor kinderen onder de zestien jaar, …).

 

In het buitenland biedt de bijstandverlener naast een uitgebreide medische bijstand zeer vaak bovenop de terugbetalingen van de sociale zekerheid de garantie op terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten, net als de medische kosten voor nabehandeling in België van in het buitenland gedekte zorgen.

 

Naargelang van uw dekkingen, kan de bijstandverlener eveneens :

 

- in sommige gevallen de hospitalisatiekosten voorschieten

- de opsporings- en reddingskosten betalen (bijvoorbeeld op een skipiste)

- zorgen voor het bezoek van een verwante bij een verlengde ziekenhuisopname

- de andere verzekerden en in het bijzonder de kinderen ten laste nemen (repatriëring, begeleiding, …)

- repatriëren bij overlijden

- de vervroegde terugkeer organiseren in geval van hospitalisatie of overlijden van een verwante of in geval van ernstige schade aan de woning

- in geval van wijziging van de retourdatum, tussenkomen in de bijkomende transportkosten voor de retour en in de eventuele kosten voor verlenging van verblijf

- brillen, prothesen of geneesmiddelen opsturen ter plaatse indien die niet beschikbaar zijn in het vakantieoord

- vervoerbewijzen, belangrijke reisdocumenten of bagage in geval van diefstal of verlies ter plaatse sturen

- zorgen voor de repatriëring van het voertuig van de verzekerde door een vervangingschauffeur

- bijstand aan huisdieren verlenen

- …

 

Aanvullende waarborgen:

 

annuleringsverzekering:

 

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u en uw gezin zouden lijden omdat u een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van uw niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis.

 

bagageverzekering:

 

Deze verzekering kan alleen maar de verzekerde of eveneens zijn hele gezin dekken in geval van diefstal met braak, gewone diefstal of beroving, beschadiging of vernieling van bagage en verdwijning en laattijdige aflevering van de bagage door een transportbedrijf.